The Booking Authority

Privacyverklaring

Wat is de privacy verklaring?

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij je persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruikmaakt van onze website, ‘https://thebookingauthority.com of ‘https://thebookingauthority.nl (de “website”). De website wordt beheerd door DizTech B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Utrecht, kantoorhoudende aan de Vieutenseweg 386 te Utrecht en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 77894669 en al haar wettelijke dochterondernemingen (“wij/we/onze/ons’”). Wij zijn de verwerkings- verantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens) met het 00g op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Website

Op de website gebruiken we cookies en andere mechanismen om log gegevens en analytische informatie zoals je |P-adres te verzamelen. Ook verzamelen we opgegeven keuzes van bezoekers. Daarmee analyseren we bezoekersgedrag en stellen statistische rapporten over de website activiteit en voorkeuren van bezoekers op. Cookievoorkeuren kun je via onze website zelf wijzigen. Door bepaalde cookies uit te schakelen, kun je wellicht niet ten volle profiteren van onze diensten en kan de functionaliteit van de website beperkt zijn. Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van je te maken. Al dit soort informatie wordt anoniem verzameld en opgeslagen.

Afspraken

Door je gegevens achter te laten, kun je afspraken van ons ontvangen binnen de condities die jij via het platform insteld. Ook gebruiken wij de gegevens voor het incidenteel toesturen van andere informatie, zoals een informatie over het platform of notificaties van het systeem. Voor het versturen van informatie gebruiken wij jouw voor- en achternaam en e-mailadres.

Contact opnemen

Je kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres info@thebookingauthority.com. Om concrete vragen te beantwoorden vragen we om je naam en e-mailadres achter te laten, aangevuld met telefoonnummer en bedrijfsnaam. Dan kunnen we nog sneller reageren.

Werving en sollicitaties

Wanneer je naar een functie solliciteert, worden de persoonsgegevens in je sollicitatie door ons verzameld. Je persoonsgegevens zijn door jezelf verstrekt, verkregen van openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn) of aan ons verstrekt door iemand die jou bij ons heeft aanbevolen voor een potentiéle functie.

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het beheer van onze activiteiten in verband met werving en selectie, zulks in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het evalueren van uw beschikbaarheid voor c.q. sollicitatie naar een functie bij ons, het voorbereiden en voeren van sollicitatiegesprekken, het testen van sollicitanten, het evalueren en beoordelen van de resultaten daarvan en zoals anderszins nodig is in de wervings en selectieprocedures.

Je persoonsgegevens worden door ons bewaard. De gegevens worden gebruikt om onze wervingsinspanningen en selectieprocedure te verbeteren, maar worden ook gebruikt als talentenpool. Wanneer er een nieuwe vacature is, hebben we eenvoudig toegang tot de gegevens van kandidaten die in het verleden interesse hebben getoond in ons bedrijf en kunnen we contact met hen opnemen om te zien of ze beschikbaar zijn voor een nieuwe kans. Als je bezwaren heeft tegen het bewaren van je gegevens voor deze doeleinden, neem dan contact op met info@diztech.nl

Wie heeft toegang tot de gegevens (betrokken partijen)?

Je persoonsgegevens op onze website worden niet gebruikt en gedeeld met anderen. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om maar kunnen deze wel delen met onze aandeelhouders en de aan ons gelieerde ondernemingen. We kunnen de gegevens ook bekendmaken aan onze medewerkers, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik van de informatie maken en hebben ingestemd met naleving van de regels die in deze privacyverklaring worden vermeld. Daarnaast kunnen we jouw informatie bekendmaken voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties), in verband met eventuele (dreigende) gerechtelijke procedures en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (daaronder mede begrepen het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie). Behalve zoals hierboven bepaald, zullen wij jouw informatie niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijnen of criteria

DizTech B.V. bewaart jouw gegevens voor het doel waarvoor wij ze verzameld hebben, zolang dat echt nodig is. Je kunt altijd aangeven je gegevens te willen laten verwijderen. In sommige gevallen moeten wij uw gegevens echter een minimale periode bewaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens in onze administratie om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Wij bewaren uw gegevens ook in het kader van kennismanagement, toekomstige projectuitvoering en het behandelen van geschillen zo dat bij uitzondering voor mocht komen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Omdat wij jouw gegevens verwerken, willen we natuurlijk dat jij daar zeggenschap over houdt. Daarom doen we ons uiterste best te voldoen aan jouw rechten. En dat zijn er nogal wat.

Je hebt allereerst het recht je gegevens die wij van je verwerken, in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heb je het recht in bepaalde gevallen je gegevens te laten wissen. Zijn je gegevens onjuist of heb je gevraagd ze te verwijderen? Totdat je gegevens gecorrigeerd of verwijderd zijn, kun je vragen het gebruik van je gegevens door ons te beperken. Tot slot heb je de mogelijkheid je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij streven ernaar om onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand, te voldoen aan je verzoek. Je kunt je verzoeken richten aan info@diztech.nl

Vragen en klachten

Heb je een vraag of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door DizTech B.V.? Neem dan gerust contact met ons op via info@diztech.nl Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 01-01-2021. Wij voldoen met deze privacyverklaring aan de eisen van de AVG en DizTech B.V. kan de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen waarbij steeds voldaan wordt aan de AVG. Op onze websites vind je altijd de meest recente versie.