The Booking Authority

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Identiteit van DizTech

Artikel 3. Inleiding

Artikel 4. Gebruik

Artikel 5. Betaling en facturering

Artikel 6. Beheer

Artikel 7. Beëindiging

Artikel 8. Intellectueel eigendomsrecht

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Artikel 10. Klachten

Artikel 11. Overmacht

Artikel 12. Wijziging gebruiksvoorwaarden

Artikel 13. Overige bepalingen

 

Artikel 1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: de rechtspersoon die van de Tool gebruik maakt door deze te plaatsen op haar website en haar Cliënten de mogelijkheid te bieden Afspraken in te plannen.;

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

DizTech: gedefinieerd in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden;

Tool: de online Tool waarmee consumenten Afspraken kunnen inplannen en afrekenen bij bedrijven; 

Partijen: Gebruiker en DizTech tezamen;

Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die middels de Tool een afspraak inplant bij Gebruiker;

Diensten: het door DizTech beschikbaar stellen van de Tool aan Gebruiker;

Derden: natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;

Afspraken: een afspraak die middels de Tool door Cliënt wordt ingepland bij Gebruiker;

Overeenkomst: elke afspraak tussen Partijen tot het verlenen van Diensten door DizTech aan Gebruiker;

Fee: het bedrag per ingeplande Afspraak dat Gebruiker is verschuldigd aan DizTech. Dit kan zijn een vast bedrag per Afspraak en/of een percentage van de door Cliënt aan Gebruiker verschuldigde betaling voor de Afspraak.

Artikel 2. Identiteit van DizTech

Naam bedrijf: DizTech

Straatnaam en nummer: Vleutenseweg 386

Postcode en vestigingsplaats: 3532 HW Utrecht

KvK-nummer: 77894669

Artikel 3. Inleiding

DizTech biedt een Tool aan waarbij Cliënten 24 uur per dag, zeven dagen per week online afspraken kunnen maken bij bedrijven die een Overeenkomst hebben gesloten met DizTech voor het leveren van de Diensten.

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de geleverde Diensten en op de Overeenkomst. 

DizTech kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Gebruiker gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

DizTech is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen. 

Artikel 4. Gebruik

Gebruiker dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door Derden van zijn/haar account tegen te gaan.

Gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Diensten mag worden verwacht.

Gebruiker is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik - waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik - dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

Gebruiker is verplicht de Tool Overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving te gebruiken. 

Gebruiker zal geen materiaal uploaden, plaatsen of versturen dat is bedoeld om de functionaliteit van de Tool te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken. 

Gebruiker zal de door DizTech gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Diensten te allen tijde opvolgen.

Gebruiker dient zijn/haar inloggegevens strikt geheim te houden. Het is Gebruiker niet toegestaan de inloggegevens aan Derden te verstrekken. 

Gebruiker verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten. 

DizTech is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de middels de Tool gemaakte planning van Afspraken. 

Artikel 5. Betaling en facturering

Gebruiker is per gemaakte Afspraak de overeengekomen Fee verschuldigd aan DizTech.

Cliënt heeft de mogelijkheid om bij het inplannen van Afspraken middels de Tool, de kosten voor de Afspraak bij Gebruiker, onmiddellijk af te rekenen bij DizTech.

DizTech keert maandelijks, aan het einde van de maand, de van Cliënt ontvangen bedragen uit aan Gebruiker. De door Gebruiker verschuldigde bedragen voor de geleverde Diensten worden hierop in mindering gebracht. Hiervoor stuurt DizTech maandelijks een factuur.

Bij annulering van Afspraken, wordt de door Cliënt reeds bij het plannen van de Afspraak gedane betaling met aftrek van eventuele kosten voor annulering, binnen 30 (dertig) dagen na annulering, aan Cliënt terugbetaald. 

Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DizTech te melden.

In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van DizTech op Gebruiker en de verplichtingen van Wederpartij jegens DizTech direct opeisbaar.

Door Gebruiker gedane betalingen of de verrekeningen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Gebruiker aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6. Beheer

DizTech is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.

DizTech is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen. Gebruiker kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

DizTech behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. DizTech beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Gebruiker de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

DizTech is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door DizTech te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Gebruiker jegens DizTech ontstaat.

Artikel 7. Beëindiging

DizTech is gerechtigd het gebruik van de Tool op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in de Gebruiksvoorwaarden aan Gebruiker zijn verleend, beëindigd. Na beëindiging zal een financiële eindafwikkeling plaatsvinden. 

Gebruiker kan het gebruik van de Tool zelf beëindigen door de Tool van zijn/haar account te verwijderen. Er zal een financiële eindafwikkeling plaatsvinden waarbij Gebruiker een vergoeding aan DizTech verschuldigd is voor de reeds gemaakte Afspraken. 

Artikel 8. Intellectueel eigendomsrecht 

Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door DizTech verleende Diensten rusten bij DizTech. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Gebruiker is uitgesloten.

De door DizTech verstrekte stukken aan Gebruiker zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Gebruiker. Het is Gebruiker niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door DizTech is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met DizTech.

DizTech behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Gebruiker aan Derden wordt verstrekt.

Tenzij anders overeengekomen, is de Gebruiker niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.

DizTech heeft het recht om de naam en het logo van Gebruiker te gebruiken als referentie of promotie. 

Gebruiker vrijwaart DizTech voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Indien Gebruiker handelt in strijd met dit artikel is Gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van maximaal 5.000 euro, onverminderd het recht van DizTech op schadevergoeding.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

DizTech is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van DizTech voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DizTech.

Indien DizTech toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van DizTech beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). 

De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. 

Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.

Onder directe schade wordt verstaan:

Redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van DizTech aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Gebruiker wordt ontbonden;

Redelijke kosten die Gebruiker heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat DizTech op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

Gebruiker vrijwaart DizTech voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DizTech meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen DizTech vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

DizTech is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW. 

DizTech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DizTech is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 10. Klachten

Gebruiker kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij DizTech terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

De Gebruiker dient DizTech in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan DizTech is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren. 

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Gebruiker niet op. 

Artikel 11. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van DizTech in de nakoming van enige verplichting jegens Gebruiker niet aan DizTech kan worden toegerekend in geval van een van de wil van DizTech onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van DizTech kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden. 

Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan DizTech niet aan zijn verplichtingen jegens de Gebruiker kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang DizTech niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. DizTech is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als DizTech als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12. Wijziging gebruiksvoorwaarden

DizTech is gerechtigd om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal DizTech Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of de aanvullingen. 

Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten. 

Artikel 13. Overige bepalingen

Op Overeenkomst tussen DizTech en Gebruiker waarop deze Gebruiksvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Rechten van een partij uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Gebruiker en DizTech zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin DizTech gevestigd is. 

Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.